Nie każ mi myśleć!

O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych.
Nie każ mi myśleć!
Autor: Steve Krug

Używaj kon­wen­cjo­nal­nych zwro­tów tak, by ludzie nie musie­li myśleć nawet przez mili­se­kun­dę. – Steve Krug napi­sał książ­kę, któ­ra sta­ła się lek­tu­rą obo­wiąz­ko­wą dla wszyst­kich, któ­rzy two­rzą stro­ny inter­ne­to­we.

Najpierw celuj w oczy­wi­sto­ści. 
Jeśli to zawie­dzie, dru­gim naj­lep­szym wybo­rem powin­no być to, co rozu­mie się samo przez sie­bie.

Postaraj się, żeby nie trze­ba było nicze­go wyja­śniać.
Pamiętaj, że ludzie szyb­ko skanują/zerkają na stro­nę, by szyb­ko zna­leźć to co potrze­bu­ją. Nie czy­ta­ją wszyst­kie­go.

1. Stwórz wyraź­ną wizu­al­ną hie­rar­chię.
2. Wykorzystuj kon­wen­cje.
3. Strona to ści­śle okre­ślo­ny obszar.
4. Niech będzie oczy­wi­ste, w co moż­na klik­nąć.
5. Zminimalizuj zakłó­ce­nia.

Pomiń nie­po­trzeb­ne sło­wa. Unikaj rado­sne­go gada­nia i instruk­cji.

Jeśli już robisz zakład­ki, muszą być praw­dzi­we: pierw­szo­pla­no­wy kolor ma być zwią­za­ny zawar­to­ścią, a nie­wy­bra­ne zakład­ki zazna­czo­ne przez pod­kre­śle­nie.

Nawigacja poma­ga uka­zać kon­tekst two­jej ofer­ty. Nawigacja jest klu­czo­wa, ale pod­stro­ny i pod-pod­stro­ny są rów­nie waż­ne. Nie igno­ruj tego. Nawigacja okrusz­ko­wa może pomóc, powin­na wyglą­dać tak: Główna > Podstrona > Pod-pod­stro­na > Tutaj. Niech jed­nak okrusz­ki chle­ba nie będą jedy­nym spo­so­bem nawi­ga­cji, a ostat­nia kate­go­ria nie powin­na dublo­wać się jako nagłó­wek stro­ny.

Informacja „tu jesteś” powin­na być jasna.

Logo w każ­dym miej­scu prze­kie­ro­wu­je do stro­ny głów­nej.

Słowo, w któ­re klik­nie użyt­kow­nik powin­no być tytu­łem stro­ny, na któ­rą tra­fi.

KAŻDA PODSTRONA POWINNA NATYCHMIAST ODPOWIADAĆ NA TE PYTANIA (nale­ży zało­żyć, że ktoś wła­śnie się obu­dził i patrzy na jakąś pod­stro­nę):

- Co to za stro­na?
- Na jakiej jestem pod­stro­nie?
- Jaki jest głów­ny podział sek­cji na tej stro­nie?
- Jakie mam moż­li­wo­ści na tym pozio­mie?
- Gdzie w tym wszyst­kim jestem ja?
- Jak mogę wyszu­ki­wać?

STRONA GŁÓWNA MUSI:

- okre­ślać stro­nę i jej misję
- odpo­wia­dać na pyta­nie: gdzie zaczy­nam?
- poka­zy­wać hie­rar­chię
- mieć opcję wyszu­ki­wa­nia
- kusić (jak okład­ka maga­zy­nu, zachę­ca­ją­ca do obej­rze­nia zawar­to­ści)
- mieć aktu­al­ną zawar­tość
- zawie­rać ofer­ty
- zawie­rać skró­ty do popu­lar­nych ele­men­tów
- zawie­rać infor­ma­cję o reje­stra­cji / logo­wa­niu / poka­zy­wać, czy ktoś jest zalo­go­wa­ny („Witaj ponow­nie, Dave!”)
- mieć łatwe do zna­le­zie­nia to, „cze­go szu­kam”
- ale tak­że to, „cze­go nie szu­kam”: eks­cy­tu­ją­ce rze­czy, o któ­rych użyt­kow­ni­cy nie wie­dzie­li

JAK TO WPROWADZIĆ:

Slogan obok iden­ty­fi­ka­to­ra (logo) stro­ny. 6-8 słów. Konkrety. Znaczące i jasne.
Tekst powi­tal­ny w gór­nej czę­ści. 1-2 zda­nia. Ważne sło­wa pogru­bio­ne.
- Przetestuj to.

WSKAZÓWKI DO TESTÓW:

Wystarczą 3-4 oso­by. Zapłać im 50 dola­rów za godzi­nę. Nagraj ruch kur­so­ra na ekra­nie. Poproś, by gło­śno myśle­li. Powiedz, że nie są w sta­nie zro­bić nicze­go złe­go.
Jeśli powie­dzą coś ogól­ne­go, zapy­taj o szcze­gó­ły. Jeśli powie­dzą „podo­ba mi się”, zapy­taj, co im się podo­ba. Zrób to samo jeśli im się nie podo­ba.
Ukryj stro­nę, dopó­ki nie będą zaczy­nać. W momen­cie, gdy zoba­czą stro­nę głów­ną, zapy­taj „Co to jest? Na co chcesz klik­nąć?”

Oprzyj się poku­sie doda­wa­nia rze­czy, żeby roz­wią­zać pro­ble­my.
To rzad­ko jest dobre roz­wią­za­nie.

Poznaj swoją
następną
ulubioną
książkę.
Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Rozpoznanie ponad
przypominanie
Łatwiej jest roz­po­znać rze­czy, któ­rych doświad­czy­li­śmy wcze­śniej niż przy­wo­ły­wać je z pamię­ci.
Opcje wie­lo­krot­ne­go wybo­ru lub te wyma­ga­ją­ce jed­ne­go klik­nię­cia to dla ludzi łatwy spo­sób inte­rak­cji ze stro­ną.

Jeśli chcesz popro­sić ludzi o wymie­nie­nie rze­czy z pamię­ci, spró­buj uzu­peł­nić (lub zastą­pić) puste pola okre­ślo­ny­mi, loso­wy­mi wybo­ra­mi, któ­re będą mogły ich napro­wa­dzić.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę