show menu
+ Menu

Projektowanie skutecznej strony dla branży Turystycznej.

Unikalny pro­jekt. Atrakcyjne oferty. Poruszające wyobraź­nię foto­gra­fie. To skró­cony opis cech, jakie powinna zawie­rać ide­alna strona dla branży tury­stycz­nej. Strona, którą Owocni potra­fią zapro­jek­to­wać i chęt­nie się dla Ciebie tego podejmą. Tworzenie stron to nasza pasja!

Dlaczego musisz mieć naj­lep­sze, czy­telne oferty tra­fia­jące wprost do poten­cjal­nego klienta? Bo podróże i tury­styka nie są „towa­rem pierw­szej potrzeby” jak chleb czy masło. Potrzebują odpo­wied­niej pro­mo­cji, by wybić się z tłumu kon­ku­ren­cji, która tylko czyha, by zatrzeć ręce nad naszym upad­kiem.

Klient, który poszu­kuje infor­ma­cji na stro­nach hoteli czy biur podróży, musi być zasko­czony przede wszyst­kim luk­su­sem i efek­tyw­no­ścią wyko­na­nia strony. Niech ta strona www będzie wizy­tówką Twojego biz­nesu! Jeśli to gospo­dar­stwo agro­tu­ry­styczne, czerp inspi­ra­cje z natury, uży­waj sza­blo­nów rusty­kal­nych, przy­wo­dzą­cych na myśl świeży chleb i zapach łąki. Jeśli eks­klu­zywny hotel – uży­waj kolo­rów przy­wo­dzą­cych na myśl atła­sową pościel i przy­tłu­mione świa­tła lamp, czer­wone wino i luk­sus. Niech klient będzie ocza­ro­wany pierw­szym spoj­rze­niem na stronę Twojego biz­nesu – to skłoni go do zaj­rze­nia w głąb w poszu­ki­wa­niu infor­ma­cji, które doce­lowo mają go namó­wić do zamó­wie­nia noc­legu albo kupie­nia wycieczki, lub przy­naj­mniej sub­skryp­cji newslettera.

Kilka kro­ków w stronę ide­al­nej witryny hotelu i biura podróży.

Klient zaglą­da­jący na Twoją stronę będzie poszu­ki­wał przede wszyst­kim cen.
Lepiej niczego nie zata­jać, nie ukry­wać. Nie sto­so­wać tri­ków takich jak: „Super pro­mo­cje na zagra­niczne wycieczki – zadzwoń żeby dowie­dzieć się szcze­gó­łów”. Klient nie chce pła­cić za połą­cze­nie tele­fo­niczne, by móc uzy­skać pro­stą infor­ma­cję doty­czącą ceny usługi. W ofi­cjal­nym cen­niku uwzględ­nij i aktu­ali­zuj na bie­żąco ceny poszcze­gól­nych pro­mo­cji. Warto na górze strony głów­nej umiesz­czać infor­ma­cje doty­czące naj­cie­kaw­szych pro­mo­cyj­nych ofert w for­mie zdję­cia i krót­kiego pod­pisu wraz z ceną. W takim wypadku stronę trzeba jed­nak regu­lar­nie aktu­ali­zo­wać i dbać o umiesz­cza­nie nowych, cie­ka­wych pro­mo­cji.

Często kry­te­rium wyboru kon­kret­nego hotelu czy biura podróży jest jego loka­li­za­cja. Umieść w widocz­nym miej­scu – na dole strony inter­ne­to­wej lub w odręb­nej zakładce – nie­wielką mapkę dojaz­dową, poka­zu­jącą w dużym uprosz­cze­niu jak usy­tu­owana jest sie­dziba firmy w sto­sunku do jed­nej z głów­nych ulic mia­sta. Jest to szcze­gól­nie ważne, gdy sie­dziba ta jest zlo­ka­li­zo­wana w jakimś zaułku lub na ulicy, któ­rej nazwę koja­rzą naj­wy­żej oko­liczni miesz­kańcy.

Zachęć cie­kawą gra­fiką i pod­pi­sem do zapi­sa­nia się do sub­skryp­cji new­slet­tera. Trafne mogą się oka­zać sfor­mu­ło­wa­nia takie jak: „Chcesz być na bie­żąco infor­mo­wany o naj­now­szych pro­mo­cjach w naszym hotelu?”, „Śledź na bie­żąco naj­niż­sze ceny wyjaz­dów zagra­nicz­nych!”. Klienci lubią wie­dzieć, że wła­śnie mają oka­zję sko­rzy­stać z atrak­cyj­nej pro­mo­cji!

Nie da się ukryć, że w przy­padku branży tury­stycz­nej naj­waż­niej­sze jest poczu­cie este­tyki. Niech klient zoba­czy na wła­sne oczy na kilku zdję­ciach wnę­trze hotelu, do któ­rego chcesz go zapro­sić, lub bajeczną plażę, na któ­rej może się wygrze­wać na wyku­pio­nej wycieczce. Zatrudnij foto­grafa z praw­dzi­wego zda­rze­nia – niech pokaże to, co masz do zaofe­ro­wa­nia w jak naj­lep­szym świe­tle. Absolutnie jed­nak nie wsta­wiaj na stronę zdjęć cze­goś, czego nie masz w ofer­cie, ani niczego, co mija się z rze­czy­wi­sto­ścią. Każda fał­szywa infor­ma­cja w końcu się wyda i wię­cej nie zoba­czysz już tego klienta. W przy­padku hoteli, hosteli czy innych przy­byt­ków dobrym roz­wią­za­niem jest umiesz­cze­nie „wir­tu­al­nego spa­ceru po wnę­trzu” na swo­jej stro­nie. Taki spa­cer jest lep­szy od naj­lep­szych zdjęć i bar­dzo pobu­dza wyobraź­nię odwie­dza­ją­cego, który czuje się, jakby już był w środku, w Twoim hotelu.

Świetną sprawą jest wyszu­ki­warka ofert dopa­so­wana do Twojej kon­kret­nej branży. Za pomocą kilku kry­te­riów, poten­cjalny klient może zoba­czyć, czy na przy­kład w danym ter­mi­nie znaj­dzie się dla niego wycieczka zagra­niczna, która zmie­ści się w okre­ślo­nej kwo­cie. Taka wyszu­ki­warka na stro­nie www bar­dzo uprasz­cza klien­towi wybór, pod warun­kiem jed­nak, że działa bez zarzutu.

Możliwość rezer­wa­cji pokoju czy kupna wycieczki za pomocą jed­nego przy­ci­sku – to koniecz­ność w stro­nach branży tury­stycz­nej. Niech klient bez dzwo­nie­nia zare­zer­wuje kon­kretny pokój na okre­ślony ter­min lub zamówi prze­wod­nika przez Internet. To zwięk­sza wygodę klien­tów. Jest tylko jeden waru­nek – rezer­wa­cje trzeba na bie­żąco spraw­dzać i kon­tro­lo­wać, cały sys­tem musi dzia­łać bez­błęd­nie. Co wię­cej, wszel­kie sys­temy płat­no­ści inter­ne­to­wych niech mają mak­sy­mal­nie uprosz­czone for­mu­la­rze. Chodzi o to, by mówiąc, że „u nas zare­zer­wu­jesz i opła­cisz noc­leg jed­nym klik­nię­ciem!” naprawdę nie zmu­szać klienta do podej­mo­wa­nia wię­cej klik­nięć, niż to abso­lut­nie konieczne. Zbyt utrud­nione, zawiłe for­mu­la­rze płat­no­ści nie sprzy­jają zwięk­sze­niu współ­czyn­nika kon­wer­sji na stronie.

Współczynnik kon­wer­sji – z czym to się je?

To pro­cent użyt­kow­ni­ków odwie­dza­ją­cych stronę, któ­rzy doko­nali zakupu pro­duktu, zapi­sali się do new­slet­tera, czy wyku­pili jakąś płatną usługę. By mógł on być jak naj­wyż­szy, sto­suje się różne zabiegi, głów­nie gra­ficzne i psy­cho­lo­giczne, oddzia­łu­jące na pod­świa­do­mość odwie­dza­ją­cego. Znamy ide­alne przy­kłady stron, w któ­rych współ­czyn­nik kon­wer­sji dra­stycz­nie wzrósł (a wraz z nim zarobki strony!) tylko dzięki prze­su­nię­ciu jakie­goś przy­ci­sku, zmia­nie jego koloru lub zasto­so­wa­niu cie­ka­wego sfor­mu­ło­wa­nia, a nawet uprosz­cze­nia wyglądu strony czy wsta­wie­nia cie­ka­wego obrazka.

Należy pamię­tać o tym, że poten­cjalni klienci, czyli odwie­dza­jący stronę korzy­stają z róż­nych urzą­dzeń - ze smart­fo­nów, table­tów - dla­tego strony www powinny sto­so­wać respon­sive web design – tech­no­lo­gię dopa­so­wy­wa­nia się do wiel­ko­ści urzą­dze­nia. Po to, by każdy i z każ­dego urzą­dze­nia mógł korzy­stać z jej zawar­to­ści. Strona musi też łado­wać się jak naj­szyb­ciej - po to, by klient znu­dziw­szy się cze­ka­niem na poja­wie­nie się jej tre­ści nie zamknął jej. W tym celu należy usu­nąć wszyst­kie zbędne i cięż­kie apli­ka­cje, które mogą tylko roz­draż­nić, zamiast przy­cią­gnąć użyt­kow­nika na dłużej.

Najlepsze strony to te, które na Ciebie zarabiają!

Najważniejsze w zapro­jek­to­wa­niu strony inter­ne­to­wej dla Twojego biz­nesu zwią­za­nego z tury­styką jest zle­ce­nie go pro­fe­sjo­na­li­stom. Strony inter­ne­towe dla branży tury­stycz­nej są praw­dzi­wym wyzwa­niem, gdyż każdy ich szcze­gół musi być komer­cyjny i usta­wiony pod gust klienta. Pozwól sobie jed­nak pomóc i zostaw zapro­jek­to­wa­nie strony w naj­lep­szych, owoc­nych rękach! Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­jącą ofertę. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Przemawianie
do zmysłów
Lepiej pamię­tamy i jeste­śmy bar­dziej zaan­ga­żo­wani w rze­czy, które prze­ma­wiają do wielu zmysłów.
Czy możesz prze­mó­wić do więk­szej ilo­ści zmy­słów niż tylko wzrok czy dotyk?

Poszukaj moż­li­wo­ści doda­nia obra­zów, dźwięku – może nawet suge­stii zama­chów czy sma­ków w tek­ście lub obra­zach. Dźwięk jest oczy­wi­stym wybo­rem w przy­padku fil­mów czy stron muzycz­nych, znajdź jed­nak sub­telny spo­sób, by te same ele­menty wystę­po­wały po naje­cha­niu na daną pozy­cję, klik­nię­ciu, wylo­go­wa­niu się i innych zwy­kłych czynnościach.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
x
Będziemy Ci bardzo wdzięczni za
sugestie lub informację o napotkanym
błędzie. Każdego dnia wkładamy wiele
pracy, aby te strony były lepsze.

Pozwól nam Tobie podziękować:
no-spam