show menu
+ Menu

Projektowanie pięknej strony w branży piękności. – Strona gabinetu kosmetycznego, fryzjera, Spa

Funkcjonalna strona www dla branży “beauty”.

Żaden salon kosme­tyczny, fry­zjer, klinka czy gabi­net pięk­no­ści nie będzie tak dobrze funk­cjo­no­wał i pozy­ski­wał nowych klien­tów, jeśli nie będzie posia­dał wła­snej, nowo­cze­snej strony inter­ne­to­wej. Odpowiemy na pyta­nie jak taka strona www powinna wyglą­dać, aby jak naj­le­piej speł­niała swoje zadanie.

Strona musi być czy­telna, przej­rzy­sta i funkcjonalna.

Można mno­żyć przy­kłady stron, gdzie bar­dzo czę­stym błę­dem są ani­ma­cje Flash. Najczęściej taka ani­ma­cja ma postać intro rekla­mu­ją­cego salon. Niestety, uzy­sku­jemy efekt dokład­nie odwrotny do reklamy. Internauta, nie lubi cze­kać i dla­tego omija takie strony z daleka. Wykonywanie całej strony we Flashu to pomysł, który w ogóle się nie spraw­dza, ze względu na czas ładow­nia strony i brak moż­li­wo­ści pozy­cjo­no­wa­nia.

Teraz zde­cy­do­wa­nie lepiej zain­we­sto­wać w stronę wyko­naną w tech­no­lo­gii respon­sive web design (RWD) o któ­rej wię­cej piszemy tutaj. Dzięki niej moż­liwe jest wygodne prze­glą­da­nie strony na roz­ma­itych nośni­kach, takich jak: tablet, smart­phone czy tele­fon, bowiem strona ska­luje swój wygląd pod kon­kretny nośnik. Owszem, zmie­nia się więc nieco układ tre­ści, dosto­so­wana zostaje typo­gra­fia, ale pro­jekt nadal jest tak samo spójny i efek­towny, jak na ekra­nie stan­dar­do­wych roz­mia­rów. Ten aspekt strony powią­zany jest z wygodą użyt­ko­wa­nia, czyli innymi słowy funk­cjo­nal­no­ścią. Funkcjonalne skon­stru­owa­nie strony gabi­netu kosme­tycz­nego – to takie, które pozwala na zna­le­zie­nie poszu­ki­wa­nych infor­ma­cji w spo­sób szybki i efek­tywny.

Dlatego bar­dzo ważny jest łatwy do zlo­ka­li­zo­wa­nia obszar nawi­ga­cyjny, który w pro­sty i pre­cy­zyjny spo­sób infor­muje o zawar­to­ści stron, do któ­rych pro­wa­dzą łącza. Warto zadbać o to, aby kate­go­rie łączy w jak naj­bar­dziej pre­cy­zyjny spo­sób opi­sy­wały ich treść. Skoro o tre­ści mowa…

Zasadniczym zada­niem strony inter­ne­to­wej w branży pięk­no­ści i urody jest infor­mo­wa­nie. Internauta chce od razu zna­leźć odpo­wie­dzi na pyta­nia: Czym zaj­muje się firma? Co wyróż­nia ją od kon­ku­ren­cji? Jakie korzy­ści, pro­dukty oraz usługi firma ofe­ruje?

Nie ważne czy two­rzysz stronę inter­ne­tową fry­zjera, gabi­netu kosme­tycz­nego, czy sola­rium. Tworzenie stron efek­tyw­nych i efek­tow­nych polega na udo­stęp­nie­niu tych wszyst­kich infor­ma­cji bez nie­po­trzeb­nego zaśmie­ca­nia strony. Właściwe pro­por­cje i skon­cen­tro­wa­nie się na naj­waż­niej­szych rze­czach jest klu­czem do wydaj­nego ser­wisu. Przy two­rze­niu strony www trzeba mieć przede wszyst­kim na uwa­dze potrzeby i ocze­ki­wa­nia użyt­kow­ni­ków sieci. Internauta działa szybko, więc jeśli w kilka chwil nie znaj­dzie na stro­nie poszu­ki­wa­nej infor­ma­cji nie­zwłocz­nie i bez żalu opusz­cza ją i zazwy­czaj wię­cej na nią nie wra­cają.

A cho­dzi prze­cież nie tylko o to, aby wra­cali na stronę fry­zjera, ale żeby rów­nież wyko­nali pożą­daną czyn­ność, np. sko­rzy­stali z for­mu­la­rza kon­taktu. Warto w tym miej­scu wspo­mnieć o współ­czyn­niku kon­wer­sji, czyli wskaź­niku, który poka­zuje jaką sku­tecz­ność ma nasza strona, czyli w jakim stop­niu osią­gamy zamie­rzony cel. Optymalizacja strony sola­rium i nasta­wie­nie na dużą sku­tecz­no­ści, powinno leżeć u pod­staw jej two­rze­nia.

Strona inter­ne­towa jest wizy­tówką firmy, którą klienci biorą pod uwagę nawet, jeśli sama trans­ak­cja nie zosta­nie zre­ali­zo­wana za pomocą Internetu. Ważne jest takie opra­co­wa­nie zwar­to­ści strony, które zado­woli naszego poten­cjal­nego klienta danej branży. Minimalizm w inter­ne­cie spraw­dza się naj­le­piej. Warto więc infor­ma­cje prze­ka­zy­wać w miarę krótko i zwięźle. Informacje o fir­mie są ważne, bowiem Internauci lubią wie­dzieć z kim mają do czy­nie­nia. Szczegółowe infor­ma­cje spo­wo­dują, że użyt­kow­nicy uznają taką firmę za wia­ry­godną. Z dru­giej jed­nak strony, inter­nauta zazwy­czaj nie czyta, a jedy­nie ska­nuje tekst w poszu­ki­wa­niu, cze­goś na czym mógłby zaha­czyć wzrok. Dlatego warto wyróż­nić za pomocą pogru­bie­nia lub wyli­cze­nia, to co dla nas naj­waż­niej­sze.

Obok wszyst­kich innych zakła­dek, takich jak ofert, zawie­ra­jąca krótki, acz esen­cjo­nalny opis zabie­gów, czy gale­ria, gdzie zapre­zen­to­wać można efek­tow­nie sam obiekt, wnę­trza i per­so­nel przy pracy, warto pomy­śleć o zakładce zawie­ra­ją­cej aktu­al­no­ści. Częste aktu­ali­za­cje, poka­zu­jące nowo­ści czy atrak­cyjne pro­mo­cje, sprzy­jają komu­ni­ka­cji z klien­tami i nawią­zy­wa­niu nowych rela­cji. Decydując się na taki dział konieczne jest stwo­rze­nie CMS (czyli Systemu Zarządzania Treścią), dzięki któ­remu z łatwo­ścią będziemy mody­fi­ko­wać tre­ści zawarte na stro­nie.

Strony inter­ne­towe gabi­ne­tów kosme­tycz­nych i salo­nów urody w swoim zało­że­niu mają za zada­nie uła­twiać komu­ni­ka­cję na sze­roko poję­tej linii usłu­go­dawca - usłu­go­biorca. Ułatwieniem w kon­tak­cie mię­dzy salo­nem fry­zjer­skim może być np. for­mu­larz kon­tak­towy, czyli w tym przy­padku np. zamó­wie­nie ter­minu on-line. Warto wspo­mnieć w tym miej­scu, że jest to spo­sób na zbie­ra­nie infor­ma­cji o klien­tach, co jest bez­cen­nym narzę­dziem biz­ne­so­wym. W samym kon­tak­cie warto sko­rzy­stać z nowo­cze­snych narzę­dzi jak znacz­nik na google maps, zazna­cze­nie loka­li­za­cji, nie tylko uła­twia użyt­kow­ni­kom zna­le­zie­nie naszej firmy w realu, ale rów­nież sprzyja pozy­cjo­no­wa­niu strony. Ponadto odno­śnik do kon­taktu powi­nien zna­leźć się w wielu miej­scach, np. każ­do­ra­zowo pod opi­sem zabiegu. W końcu o nawią­za­nie rela­cji cho­dzi, prawda?

Najlepsze strony z któ­rych nie­wąt­pli­wie należy czer­pać inspi­ra­cje są w sfe­rze wizu­al­nej dosto­so­wa­nie do kon­kret­nej grupy doce­lo­wej. Target wymu­sza kolo­ry­stykę, tema­tykę wyko­rzy­sta­nych zdjęć czy gra­fik. Projektowanie layout'u nie spro­wa­dza się jedy­nie do pod­sta­wie­nia ele­men­tów gra­ficz­nych pod kon­kretne roz­wią­za­nia pro­gra­mi­styczne. Elementy gra­ficzne w dużej mie­rze wpły­wają na atrak­cyj­ność każ­dej strony z branży beauty, a co za tym idzie na jej kon­ku­ren­cyj­ność. Podsumowując: funk­cjo­nal­no­ści sprzyja dobry lay­out strony, który warto powie­rzyć pro­fe­sjo­na­li­stom.

Projekty stron należy roz­pa­try­wać pod bar­dzo wie­loma aspek­tami. Funkcjonalność, intu­icyj­ność i atrak­cyj­ność wizu­alna i wygoda użyt­ko­wa­nia... Tworzenie stron uwzględ­nia­jące takie para­me­try, naj­le­piej powie­rzyć wykwa­li­fi­ko­wa­nym spe­cja­li­stom, a prze­łoży się to na wyniki finan­sowe firmy. Projektowanie sku­tecz­nej strony dla salon Piękności, to wyzwa­nie. Spokojnie, jeste­śmy tu by Ci pomóc. Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­jącą ofertę, stwo­rze­nia strony dla Twojej firmy. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Rozpoznanie ponad
przypominanie
Łatwiej jest roz­po­znać rze­czy, któ­rych doświad­czy­li­śmy wcze­śniej niż przy­wo­ły­wać je z pamięci.
Opcje wie­lo­krot­nego wyboru lub te wyma­ga­jące jed­nego klik­nię­cia to dla ludzi łatwy spo­sób inte­rak­cji ze stroną.

Jeśli chcesz popro­sić ludzi o wymie­nie­nie rze­czy z pamięci, spró­buj uzu­peł­nić (lub zastą­pić) puste pola okre­ślo­nymi, loso­wymi wybo­rami, które będą mogły ich naprowadzić.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
x
Będziemy Ci bardzo wdzięczni za
sugestie lub informację o napotkanym
błędzie. Każdego dnia wkładamy wiele
pracy, aby te strony były lepsze.

Pozwól nam Tobie podziękować:
no-spam