show menu
+ Menu

Fajne strony www. Wzory i przykłady. Ciekawe strony internetowe, które warto znać.

Co roku poja­wiają się nowe trendy w pro­jek­to­wa­niu stron www spo­wo­do­wane postę­pem tech­no­lo­gicz­nym. Fajne strony www, nie są dziś tym samym czym były wczo­raj. Poprzez wpro­wa­dze­nie CSS3 i HTML5 pro­jek­to­wa­nie bar­dzo się zmie­niło, a dzięki jQu­ery i róż­nym narzę­dziom do mini­ma­li­za­cji, strony stały się nie­wia­ry­god­nie szyb­kie, wziąw­szy pod uwagę obsłu­gi­waną przez nie ilość kodu.

W arty­ku­łach na temat faj­nych stron inter­ne­to­wych czę­sto nad­uży­wane jest słowo nowo­cze­sność, jed­nak nowo­cze­sność sprzed kliku mie­sięcy nie jest już taka nowo­cze­sna. W tym roku jej przed­sta­wi­cie­lami są ładne pro­ejkty respon­sywne, które dopa­so­wują się płyn­nie do urzą­dze­nia na któ­rym są wyświe­tlane. Duże tła stwo­rzone z foto­gra­fii, prze­zro­czy­stość CSS, pła­skie pro­jekty stron (flat design) albo mini­ma­li­styczne prze­wi­ja­nie w nie­skoń­czo­ność, pro­jek­to­wa­nie na pełen ekran (ful­l­screen typo­gra­phy), ani­ma­cje CSS3 i kilka innych.

5 faj­nych stron www,
które zwy­cię­żają w kon­kur­sach kreatywności.

fajne-strony-country-of-harvest
 
fajne-strony-edpr
 
fajne-strony-escape-flight
 
fajne-strony-rdio
 
fajne-strony-sony
 

Istnieje tylko jeden spo­sób na zapro­jek­to­wa­nie faj­nej strony.

Nie ma jed­nej odpo­wie­dzi, na pyta­nie jak zapro­jek­to­wać fajną stronę inter­ne­tową. Najskuteczniejsze ser­wisy powstają dzięki infor­ma­cją zwrot­nym z tego jak użyt­kow­nicy reagują na nasze hipo­tezy. Tylko przy­glą­da­nie się dzia­ła­niu użyt­kow­ni­ków w prak­tyce pozwala, nie­ustan­nie ulep­szać pro­jekt i sta­wać się lide­rem w branży.


“Każda decy­zja odno­śnie pro­jektu strony
to tylko hipo­teza. Jedynie testy na doce­lo­wych
użyt­kow­ni­kach dają wła­ściwe odpo­wie­dzi”Układ każ­dej faj­nej strony WWW, kolory na stro­nie, czcionka i gra­fiki (lub ich brak) sta­no­wią o róż­nicy mię­dzy suk­ce­sem (niski wskaź­nik odrzu­ceń i wyjść, wysoka kon­wer­sja) a porażką (wysoki wskaź­nik odrzu­ceń, niska war­tość sprze­daży). Oto 10 pro­stych wska­zó­wek jak popra­wić design waszej strony internetowej.

Buduj wra­że­nie marki, któ­rej warto zaufać.

fajne-strony-www

Opracujcie pro­fe­sjo­nalne logo i umieść­cie je na stro­nie. Logo jest bar­dzo ważną czę­ścią marki, upew­nij­cie się więc, że jest widoczne na stro­nie. Użyjcie gra­fiki o wyso­kiej roz­dziel­czo­ści, która powinna zna­leźć się w lewym gór­nym rogu każ­dej pod­strony.

Dobrze jest też w logo umie­ścić link do strony głów­nej. Pomaga to odwie­dza­ją­cym w nawi­ga­cji na każ­dej faj­nej stro­nie internetowej.

Nawigacja powinna być intuicyjna.

"Standardowo, główne opcje nawi­ga­cji umiesz­czone są w pozio­mym pasku [menu] na górze strony". Drugorzędne opcje powinny zna­leźć się pod głów­nym paskiem nawi­ga­cji lub po lewej stro­nie w for­mie tzw. paska bocz­nego. Dlaczego intu­icyjna nawi­ga­cja jest tak ważna? "Jeżeli użyt­kow­nik nie będzie mógł cze­goś zna­leźć to pra­wie pewne, że raczej wyj­dzie ze strony, niż postara się zna­leźć, co gdzie jest." Więc zamiast umiesz­czać na górze strony linki do mniej waż­nych stron i infor­ma­cji, które odwo­dzą od akcji, lub głów­nych tre­ści, powinny się one zna­leźć "na dole strony w stopce".

Pozbądź się zbęd­nych elementów.

fajne-strony-internetowe

"Bardzo łatwo w dzi­siej­szych cza­sach zostać zbom­bar­do­wa­nym obra­zami, do tego stop­nia, że prze­sta­jemy prze­twa­rzać infor­ma­cje, gdy mamy do dys­po­zy­cji zbyt dużo opcji."

Aby zatrzy­mać odwie­dza­ją­cych na cie­ka­wej stro­nie inter­ne­to­wej „upew­nij­cie się, że na stro­nie nie ma rywa­li­zu­ją­cych ze sobą ele­men­tów “call to action” i wizu­al­nego nie­ładu, który odwraca uwagę odwie­dza­ją­cych od naj­waż­niej­szej czę­ści strony.” Aby jesz­cze bar­dziej obni­żyć poziom zaśmie­ce­nia „roz­waż­cie obni­że­nie liczby opcji i lin­ków w nagłówku i stopce strony. Dzięki temu przy­cią­gnie­cie uwagę do tych tre­ści, na któ­rych zależy wam najbardziej.

Akapity muszą być krótkie.

Na więk­szo­ści stron aka­pit to nie wię­cej niż 4 do 6 lini­jek tek­stu. Dłuższe, rzadko są czy­tane. Dajcie odwie­dza­ją­cym tro­chę prze­strzeni. „Pomiędzy aka­pi­tami powinno być wystar­cza­jąco dużo wol­nego miej­sca. Dzięki temu oglą­da­jący stronę lepiej przy­swoi wszyst­kie tre­ści, jakie ofe­ruje firma.

fajne-strony-zlaty-bazant

Odpowiedni układ strony i puste miej­sce spra­wią, że odwie­dza­jący sku­pią uwagę na tre­ściach i zapew­nią wła­ściwy prze­pływ użyt­kow­ni­ków. W sieci i na urzą­dze­niach mobil­nych ist­nieje dużo bodź­ców wizu­al­nych, co spra­wia, że mniej to tak naprawdę więcej.

Kolorystyka może ura­to­wać,
lub znisz­czyć pro­jekt każ­dej strony.

fajne-strony

Rozważnie korzy­staj­cie z kolo­rów. Użycie „sto­no­wa­nej palety kolo­ry­stycz­nej pomoże stwo­rzyć ele­gancki, czy­sty i nowo­cze­sny design strony.” Jest rów­nież zwo­len­ni­kiem mądrego uży­cia kolo­rów. Odrobina koloru na stro­nie – dla pod­kre­śle­nia nagłów­ków lub klu­czo­wych gra­fik – pomaga odwie­dza­ją­cym odna­leźć naj­waż­niej­sze tre­ści. Ważne jest też, by użyć palety, która dopeł­nia wasze logo i pasuje do innych mate­ria­łów mar­ke­tin­go­wych.
Dowiedz się wię­cej na temat zna­cze­nia kolo­rów w reklamie.

Fotografie muszą być wiarygodne.

Nauczyliśmy się wyczu­wać fałsz na odle­głość. Modele zamiast praw­dzi­wych pra­cow­ni­ków, nikogo dziś nie zmylą. Zainwestujcie w dobre, pro­fe­sjo­nalne zdję­cia. Odwiedzający są w sta­nie roz­po­znać ama­torsz­czy­znę w kilka sekund. Odniosą wtedy to samo wra­że­nie co do waszej strony. Twoja firma to nie ama­torsz­czy­zna. Pokaż to odwie­dza­ją­cym stronę inwe­stu­jąc w pro­fe­sjo­nalne foto­gra­fie, jeśli kie­ru­jesz swoją ofertę do dzieci, pole­camy usługi stu­dia foto­gra­fii dzie­cię­cej Akuku. To są rekla­mowe zdję­cia dzieci, które naprawdę robią wra­że­nie! Dobre zdję­cia „przy­cią­gają wzrok i dodają tek­stowi emo­cji.

Fotografie złej jako­ści lub takie, które nie mają nic wspól­nego z waszym prze­ka­zem są z dru­giej strony gor­sze niż brak jakich­kol­wiek obrazów.Bonusowa wska­zówka:
„jeżeli chce­cie przy­cią­gnąć uwagę do kon­kret­nego przy­ci­sku lub tre­ści, załącz zdję­cie patrzą­cej na nie osoby. Ludzkie twa­rze w natu­ralny spo­sób przy­cią­gają naszą uwagę – a kiedy widzimy, że twarz na coś spo­gląda, nasze oczy też tam podążają.”

Każda strona jest stroną lądo­wa­nia. (Landing Page)

fajna-strona

Zaprojektujcie każdą stronę jako stronę doce­lową. Większość cie­ka­wych stron WWW jest zapro­jek­to­wana w spo­sób, który zakłada, że użyt­kow­nik wcho­dzi przez stronę główną i dalej prze­gląda stronę.

W rze­czy­wi­sto­ści jed­nak, więk­szość wizyt zaczyna się na cie­ka­wej stro­nie, która nie jest stroną główną. Musicie więc zapro­jek­to­wać stronę tak, żeby odwie­dza­jący zna­lazł klu­czowe infor­ma­cje, nie­ważne przez jaką pod­stronę wejdzie.

RWD = Responsive Web design = Strona respon­sywna.
To klienci decy­dują jakim urzą­dze­niem patrzą na Twój biznes.

ciekawa-strona

Użyjcie respon­syw­nego desi­gnu, który auto­ma­tycz­nie dosto­so­wuje się do spo­sobu prze­glą­da­nia faj­nej strony www. „Responsywny design spra­wia, że strona dosto­suje się do roz­mia­rów prze­glą­darki. Jest to lep­sze roz­wią­za­nie niż osobna strona na każde urzą­dze­nie.” Co prze­kłada się na lep­sze wra­że­nia odwie­dza­ją­cych, jak twier­dzi Jayme Pretzloff, dyrek­tor mar­ke­tingu sie­cio­wego w Wixon Jewelers. A lep­sze wra­że­nia odwie­dza­ją­cych prze­kła­dają się na dłuż­szy czas spę­dzony na stro­nie i wyż­sze współ­czyn­niki kon­wer­sji.

Nie inwe­stuj w tech­no­lo­gię, które umarły. Zapomnij o Flashu. „Po czę­ści dzięki dys­pu­cie mię­dzy Adobe i Apple, dni Flasha jako stan­dardu stron inter­ne­to­wych dobie­gają końca, po co więc go wybie­rać, skoro w alter­na­ty­wie są roz­wią­za­nia bar­dziej przy­ja­zne użyt­kow­ni­kom i sieci? Użyjcie HTML5. „HTML5 zyskuje w sieci coraz więk­sze popar­cie, wypo­sa­żony jest w tekst dużo lep­szy dla prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych i funk­cjo­nuje na wielu popu­lar­nych sys­te­mach ope­ra­cyj­nych urzą­dzeń mobil­nych bez koniecz­no­ści pobie­ra­nia wtyczki. Czego nie można powie­dzieć o flashu.”

Rozważ zatrud­nie­nie profesjonalistów.

Czy wiesz, że więk­szość ludzi nie prze­wija w dół nawet faj­nych stron www? Dlatego sza­nuj gra­nice strony. Elementy typu call to action powinny zna­leźć się na górze strony, razem z nume­rem tele­fonu adre­sem e-mail (jeżeli chcesz, żeby klienci dzwo­nili, pisali maile). Takich ele­men­tów jest znacz­nie, znacz­nie wię­cej, dla­tego warto roz­wa­żyć współ­pracę z pro­fe­sjo­nalną firmą.

Jesteśmy tu by Ci pomóc. Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­jącą ofertę opra­co­wa­nia faj­nej strony dla Twoego biz­nesu. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980. Zapraszamy.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ograniczony dostęp
W natu­ralny spo­sób pożą­damy rze­czy, które są postrze­gane jako eks­klu­zywne lub nale­żące do wybranych.
W grach, by kre­ować wyłącz­ność i nagra­dzać bie­głość wyko­rzy­stuje się poziomy.

Niektóre strony, czy obszary na stro­nie mogą być dostępne tylko dla jej człon­ków (lub tych któ­rzy „zapra­co­wali” na dostęp). „Dostęp” może się rów­nież odno­sić do uzy­ska­nia moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z opcji lub narzę­dzi, które nie są dostępne domyślnie.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
x
Będziemy Ci bardzo wdzięczni za
sugestie lub informację o napotkanym
błędzie. Każdego dnia wkładamy wiele
pracy, aby te strony były lepsze.

Pozwól nam Tobie podziękować:
no-spam